Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

tranh tứ bình